---

๑๒ สิงหา บวชเนกขัมมะ วันแม่แห่งชาติ

                   บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม งานวันแม่แห่งชาติ  วันที่ ๙ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓