---
เที่ยวเมืองเหนือ นมัสการพระธาตุดอยกองมู ณ วัดพระธาตุดอยกองมู เมืองแม่ฮ่องสอน เมืองหมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

เจ้าคณะอำเภอปาย

                                                                                                                                                                                                               กลับหน้าหลัก

       จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเขตปกครองทั้งหมด ๗ อำเภอด้วยกัน ประกอบด้วย

๑ อำเภอเมือง

๒ อำเภอปาย

๓ อำเภอสบเมย

๔ อำเภอขุนยวม

๕ อำเภอแม่ลาน้อย

๖ อำเภอแม่สะเรียง

๗ อำเภอปางมะผ้า