---

 
----

-------

-------

ชาวเขาเผ่า ลั๊ว

เผ่ากะเหรี่ยงแดง

ชาวเขาเผ่าแม้ว

ชาวเขาเผ่ามูเซอ

ชาวเขาเผ่าลีซอ

เผ่ากะเหรี่ยงคอยาว

ชาวเขาเผ่าปะโอ

ชาวเขาเผ่าไทยใหญ่