---

   
-------

-------

พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์

-------

-------

พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์

-------

-------

พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์

   
 
 

พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู (เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

อุปสมบท

วันที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๒๒
ณ พัทธสีมา วัดจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  
ปริญญาตรีศาสนศาสตร์บัณฑิต (ศน.บ.)
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (MBU)
วิทยาเขตล้านา จังหวัดเชียงใหม่
  
ปริญาญาโทรัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.) (M.P.A.)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  
ปริญญาเอกPh.D.in Managememt
INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT
AND ECONOMICS (I.AME) PHILIPPINES
 
 
 

ลำดับ เจ้าอาวาส วัดพระธาตุดอยกองมู
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๓ จนถึงปัจจุบัน

 ๑.พระอูปั่นเต๊กต๊ะ                                             พ.ศ.๒๔๐๓ -๒๔๑๖ 
 ๒.พระอูเอ่งต๊ะก๊ะพ.ศ.๒๔๑๗ -๒๔๒๙ 
 ๓.ครูบาเมืองโมพ.ศ.๒๔๓๐ -๒๔๖๒

 

 ๔.ว่างพ.ศ.๒๔๖๓ -๒๔๗๔ 
 ๕.ครูบาอูแลงพ.ศ.๒๔๗๕ -๒๔๗๘ 
 ๖.

เจ้าส่างหลวง (เณรโค่ง)     

พ.ศ.๒๔๗๘ -๒๔๘๒ 
 ๗.พระอูปั่ตี๊พ.ศ.๒๔๘๒ -๒๔๘๙ 
 ๘.พระอูก่าวิพ.ศ.๒๔๘๙ -๒๔๙๕ 
 ๙.พระสุภัทธะพ.ศ.๒๔๙๕ -๒๔๙๘ 
 ๑๐.ว่างพ.ศ.๒๔๙๙ -๒๕๐๑ 
 ๑๑.พระครูอนุสารสาสนกรณ์พ.ศ.๒๕๐๒ -๒๕๒๙ 
 ๑๒พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์พ.ศ.๒๕๒๙ -ปัจจุบัน