---

 

บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "อาสาฬหบูชา ๒๕๖๒"

  
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
อาสาฬหบูชา งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

                   ปีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "อาสาฬหบูชา ๒๕๕๕"