---

 

อาสาฬหบูชา บวชเนกขัมมะ

                   รวมภาพกิจกรรมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม อาสาฬหบูชารำลึก  วันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓