---

 
 

กฏระเบียบ ข้อบังคับ
คณะสงฆ์วัดพระธาตุดอยกองมู  ต.จองคำ  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  จ.แม่ฮ่องสอน

         หมวดที่ ๑ ว่าด้วยพระภิกษุสามเณร
                      ๑.๑ พระภิกษุ สามเณร ที่บวชภายในวัด หรือบวชที่อื่น ที่เข้ามาอยู่จำพรรษา ต้องศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี 
                            
และเข้าสอบสนามหลวง
                      ๑.๒ ต้องทำวัตรสวดมนต์เช้า - เย็นทุกวัน และต้องจำบทสวดมนต์ที่จำเป็น
                      ๑.๓ พระภิกษุทุกรูปต้องลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ทุกวันพระ (สามเณรต้องสมาทานศีล)
                      ๑.๔ ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เสขิยวัตร อภิสมาจารอย่างเคร่งครัด ไม่พูดคำหยาบ ไม่นินทาผู้อื่น ปฏิบัติตนให้เหมาะสม
                             กับสมณะสารูป
                      ๑.๕ เมื่อจะออกนอกวัดต้องขออนุญาต เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือพระเถระก่อน ครั้นกลับมาจะต้องมาบอก
                             ให้ทราบด้วย
                      ๑.๖ ไม่อนุญาตให้รับบุคคลภายนอก เช่น ภิกษุสามเณร ฆราวาส เข้ามาพักภายในวัดก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส
                      ๑.๗ ต้องดูแลทำความสะอาดที่อยู่อาศัย ห้องน้ำ สถานที่ ภายในวัดทุกวัน
                      ๑.๘ ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย ทำลายทรัพย์สิน สร้างความแตกแยกขึ้นในหมู่คณะ
                      ๑.๙ ห้ามเล่นเครื่องเล่น การพนันทุกชนิด การกีฬาทุกอย่าง เช่น หมากรุก - หมากฮอส กะลาบอร์ด หยอดเหรียญ ทอยเหรียญ
                             ยางรัด ฯลฯ
                      ๑.๑๐ ต้องรู้จักฐานะหน้าที่ของตน ไม่เป็นคนพเนจรเที่ยวเตร่ โดยปราศจากธุระ
                      ๑.๑๑ ต้องเคารพเอื้อเฟื้อในการปฏิสันถาวรต่ออาคันตุกะผู้มาเยือนทุกท่าน

 

กิจวัตรประจำวัน วัดพระธาตุดอยกองมู

                                                เวลา ๐๔.๐๐     

ตื่่นนอนตอนเช้า             

                                                เวลา ๐๔.๓๐ น. - ๐๕.๓๐  น.

ทำวัตรสวดมนต์เช้า

                                                เวลา ๐๕.๓๐ น. - ๐๖.๓๐  น.

บิณฑบาต                                              

                                                เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๐๗.๓๐ น.

ฉันภัตตาหารเช้า

                                                เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น.

กวาดใบไม้ทำควาสะอาดบริเวณวัด

                                                เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๓๐  น.

ทำกิจกรรมที่ได้รับหมอบหมายแต่ละคน

                                                เวลา ๑๑.๐๐ น  - ๑๑.๓๐  น.

ฉัตรภัตตาหารเพล

                                                เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๖.๓๐  น.

เดินทางไปเรียนหนังสือ

                                                เวลา ๑๖.๒๐ น. - ๑๗.๓๐ น.

เดินทางกลับวัด และทำธุระกิจส่วนตัว

                                                เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น.

ทำวัตรสวดมนต์ตอนเย็น

                                                เวลา ๒๐.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น.

อ่านหนังสือ ท่องตำรา

                                                เวลา ๒๒.๓๐ น. เป็นไป

เข้านอน จำวัด