---

 

อริยมรรค องค์ที่ 1 ความเห็นชอบ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ความรู้อันใด เป็นความรู้ในทุกข์,

เป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์,

เป็นความรู้ในความดับแห่งทุกข์,

เป็นความในรู้ทางดำเนิน ให้ถึงความดับแห่งทุกข์,

อันนี่เรากล่าวว่าความเห็นชอบ
*********