---

 

อริยมรรค องค์ที่ 2 ความดำริชอบ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ความดำริในการออกจากกาม,

ความดำริในการไม่มุ่งร้าย,

ความดำริในการไม่เบียดเบียน,

อันนี่เรากล่าวว่าความดำริชอบ
*********