---

 

อริยมรรค องค์ที่ 4 การทำการงานชอบ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการ ฆ่าสัตว์,

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการ ถือเอาสิ่งของ ที่เจ้าของไม่ได้ให้,

เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการ ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย,

อันนี่เรากล่าวว่าการทำการงานชอบ
*********