---

 

อริยมรรค องค์ที่ 5 การเลี้ยงชีวิตชอบ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, สาวกของพระอริยเจ้า ในธรรมวินัยนี้,

ละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสีย,

ย่อมสำเร็จการเป็นอยู่ ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบ

อันนี่เรากล่าวว่าการเลี้ยงชีวิตชอบ
 
อ่านรายละเอียดเลี้ยงชีวิตอย่างไร จึงเรียกว่าชอบ.
 
*********