---

 

อริยมรรค องค์ที่ 6 ความพากเพียรชอบ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ภิกษุในธรรมวินัยนี้,

*ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้ เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้น,

*ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้ เพื่อจะละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว,

*ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้ เพื่อจะยังกุศลธรรม ที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น,

*ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้ เพื่อความตั้งอยู่, ความไม่เลอะเลือน, ความงอกงามยิ่งขึ้น, ความไพบูลย์, ความเจริญ, ความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว,

อันนี่เรากล่าวว่าความพากเพียรชอบ
*********