---

 

อริยมรรค องค์ที่ 7 ความระลึกชอบ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ภิกษุในธรรมวินัยนี้,

*ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ,

*มีความเพียรเครื่องเผากิเลส, มีสัมปชัญญะ มีสติ,ถอนความพอใจและความไม่พอใจ ในโลกออกเสียได้,

*ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ,

*มีความเพียรเครื่องเผากิเลส, มีสัมปชัญญะ มีสติ, ถอนความพอใจและความไม่พอใจ ในโลกออกเสียได้,
*ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นอยู่ประจำ,
*มีความเพียรเครื่องเผากิเลส, มีสัมปชัญญะ มีสติ, ถอนความพอใจ และความไม่พอใจ ในโลกออกเสียได้,
*ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ เป็นประจำ,
*มีความเพียรเครื่องเผากิเลส, มีสัมปชัญญะ มีสติ, ถอนความพอใจ และความไม่พอใจ ในโลกออกเสียได้,
อันนี่เรากล่าวว่าความระลึกชอบ
*********