---

 

อริยมรรค องค์ที่ 8 ความตั้งใจมั่นชอบ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ภิกษุในธรรมวินัยนี้,

*สงัดแล้วจากกามทั้งหลาย,

*สงัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลาย,

*เข้าถึงปฐมฌาน ประกอบด้วยวิตกวิจาร มีปิติและสุข, อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่, เพราะความวิตกวิจารระงับลง,

*เข้าถึงทุติยฌาน, เป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน, ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้น,ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร, มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่,

*มีเข้าถึงตติฌานแล้วแลอยู่, เพราะละสุขเสียได้, และเพราะละทุกข์เสียได้, เพราะความดับไปแห่งโสมนัส และโทมนัสทั้งสองในกาลก่อน,

*เข้าถึงจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข, มีแต่ความที่สติ เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่,

อันนี่เรากล่าวว่าความตั้งใจมั่นชอบ
*********