---

 

 

ชาวเขาเผ่าลัวะ

          เมื่อประมาณ ๑,๓๐๐ ปี มาแล้ว ก่อนที่พวกมอญจะนำความเนจริญรุ่งเรืองมาสู่เขตลุ่มน้ำแม่ปิงบรรพบุรุษของละว้า ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่แล้ว ละว้าหรือคนไทยภาคเหนือเรียกว่า "ลัวะ" นั้น เป็นกลุ่มออสโตรนีเซียน และเรียกว่าละเวียะ ถิ่นกำเนิดของลัวะที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าพวกลัวะอพยพมาจากทางใต้ของประเทศฯไทย มลายา หรือเขมร เมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว บางคนเชื่อว่าพวกลัวะ เป็นเชื้อสายเดียวกับพวกว้าที่อยู่ทางภาคเหนือของพม่าและตอนใต้ของมณฑลยูนนานประเทศจีน เพราะมีความคล้ายคลึงกันทางด้านภาษา ลักษณะทางร่างกายและการแต่งกาย