---

 

 

ชาวเขาเผ่าปะโอ

             ต่องสู้ หรือ ต่องซู่ เป็น กลุ่มชนที่อยู่กระจัดกระจายไนตอนเหนือของประเทศพม่า เนื่องจากชาวต่องสู่ตังถิ่นฐานร่วมกับชาวไทใหญ่ โดยชาวต่องสู่อยู่บนดอยและที่ราบเชิงเขา ส่วนชาวไทใหญ่อยู่บริเวณที่ราบ ดังนั้นชาวต่องสู่จึงมีความสัมพันธ์กับชาวไทใหญ และมีวัฒนธรราคล้ายไทใหญ่ ชาวไทใหญ่เรียกชาวต่องสู่ว่า ต่องสู่ พม่าเรียกว่า ต่องตู่ แปลว่า ชาวดอย หรือ คนหลอย แต่ชาวต่องสู่ไม่ชอบให้เรียกคำนี้ เพราะถือว่าเป็นคำไม่สุภาพ ชาวต่องสู่เรียกเชื้อชาติของตนเองว่า ป่ะโอ หรือ ปะโอ แปลว่าชาวดอยเหมือนกัน