---

 
 

พระภิกษุ-สามเณร วัดพระธาตุดอยกองมู

 

พระครูอนุสิฐธรรมสาร

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู (เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

อุปสมบท

วันที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๒๒
ณ พัทธสีมา วัดจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  
ปริญญาตรีศาสนศาสตร์บัณฑิต (ศน.บ.)
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
(MBU)
วิทยาเขตล้านา จังหวัดเชียงใหม่
  
ปริญาญาโทรัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.) (M.P.A.)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  
ปริญญาเอกPh.D.in Managememt
INTERNATIONAL ACADEMY OF MANAGEMENT
AND ECONOMICS (I.AME) PHILIPPINES
 
 
 
 

 

 

                               พระครูอนุสารสัทธานุกิจ
                               ตำแหน่ง                        รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู / เลขาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                               วิทยฐานะ                       ทางโลก   ปริญญาตรี วิชาเอก พุทธศาสตร์ (ศน.บ)
                                                                 ทางธรรม น.ธ เอก / ประโยค ๑ - ๒
                              
อุปสมบท
                              
ภูมิลำเนา
                                            ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน / เจ้าคณะตำบลจองคำ เขต ๑
                                            เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๐-๘๖๐๕๖๕๖


                              พระใบฏิกา
                              ตำแหน่ง                            รองเลขาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                              วิทยฐานะ                           ทางโลก   มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (กศน)
                                                                    ทางธรรม น.ธ เอก
                             
อุปสมบท
                             
ภูมิลำเนา
                                            ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขารองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน


                              พระสุรเดช  จิรธรรมโม
                              ตำแหน่ง                           เลขาเจ้าคณะตำบลห้วยโป่ง
                              วิทยฐานะ                          ทางโลก   มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (กศน) / ปัจจุบันกำลังศึกษา ปริญญาตรี
                                                                                ณ มหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน
                                                                   ทางธรรม น.ธ โท
                             
อุปสมบท
                              
ภูมิลำเนา
                                            ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาเจ้าคณะตำบลห้วยโป่ง 


                              พระชัชวาล  ฉาษาโฆษิต
                              ตำแหน่ง                             ครูพระโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา
                              วิทยฐานะ                            ทางโลก   ปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
                                                                                  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
 
                                                                     ทางธรรม น.ธ เอก
                             
อุปสมบท
                             
ภูมิลำเนา
                                            ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครูพระโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมู


                              พระทุน  ทีปธรรมโม
                              ตำแหน่ง                              ฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวกภายในวัดพระธาตุดอยกองมู
                              วิทยฐานะ                             ทางโลก   ปรถมศึกษาปีที่ ๖
                                                                      ทางธรรม น.ธ เอก
                             
อุปสมบท
                             
ภูมิลำเนา
                                           ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวกภายในวัดพระธาตุดอยกองมู


                              พระอาลี
                              ตำแหน่ง                               เลขาฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวกภายในวัดพระธาตุดอยกองมู
                              วิทยฐานะ                              ทางโลก   ประถมศึกษาปีที่ ๖
                                                                       ทางธรรม น.ธ ตรี
                             
อุปสมบท
                             
ภูมิลำเนา
                                            ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาฝ่ายดูแลอำนวยความสะดวกภายในวัดพระธาตุดอยกองมู


                              พระสวัสดิ์  สุปัญโญ
                              ตำแหน่ง                                เลขาเจ้าคณะตำบลจองคำ เขต ๑
                              วิทยฐานะ                               ทางโลก มัธยมศึกษาปีที่ ๖ / ปริญญาตรี กำลังศึกษา
                                                                                   ณ มหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน
                                                                        ทางธรรม น.ธ เอก
                             
อุปสมบท
                              
ภูมิลำเนา
                                            ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาเจ้าคณะตำบลจองคำ เขต ๑                        
                              
สามเณร จิรายุ       สุวรรณสังฆ์
                               ตำแหน่ง                                นักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา อยู่มัธยมศึกษาปีที่ ๓
                                                                         ทางธรรม น.ธ ตรี
                               
บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา
                               สามเณร นคร        ศิริยานนท์
                               ตำแหน่ง
                                นักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา อยู่มัธยมศึกษาปีที่ ๓
                                                                         ทางธรรม น.ธ ตรี
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา

                               สามเณร สิทธนนท์   เขิ่งภักดี
                               ตำแหน่ง
                                นักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา อยู่มัธยมศึกษาปีที่ 
                                                                         ทางธรรม น.ธ ตรี
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา

                               สามเณร วันชัย       เผ่าภูทอง
                               ตำแหน่ง
                                นักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา อยู่มัธยมศึกษาปีที่ 
                                                                         ทางธรรม น.ธ ตรี
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา

                               สามเณร อำนาจ      คล้ายคลึง
                               ตำแหน่ง
                                นักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา อยู่มัธยมศึกษาปีที่ 
                                                                         ทางธรรม น.ธ ตรี
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา

                               สามเณร อ่องยุ้น     ชัยพล
                               ตำแหน่ง
                                นักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา อยู่มัธยมศึกษาปีที่ 
                                                                         ทางธรรม น.ธ ตรี
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา

                               สามเณร ปีอ่อน
                               ตำแหน่ง
                              เณรลูกวัดพระธาตุดอยกองมู                            
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา พื้นฐาน
                                                                         ทางธรรม กำลังศึกษา พื้นฐาน
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นเณรลูกวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา

                               สามเณร ส่วยอ่อง
                               ตำแหน่ง
                                นักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา อยู่มัธยมศึกษาปีที่ ๕
                                                                         ทางธรรม น.ธ โท
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา


                               สามเณร หม่อง
                               ตำแหน่ง
                                นักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา อยู่มัธยมศึกษาปีที่ ๓
                                                                         ทางธรรม น.ธ โท
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา


                              สามเณรหนุ่ม
                               ตำแหน่ง
                              เณรลูกวัดพระธาตุดอยกองมู                            
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา พื้นฐาน
                                                                         ทางธรรม กำลังศึกษา พื้นฐาน
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นเณรลูกวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา


                               สามเณร ปีหลวง
                               ตำแหน่ง
                                นักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา อยู่มัธยมศึกษาปีที่ 
                                                                         ทางธรรม น.ธ ตรี
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา


                               สามเณร สายวรรณ
                               ตำแหน่ง
                                นักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา อยู่มัธยมศึกษาปีที่ 
                                                                         ทางธรรม น.ธ ตรี
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา


                               สามเณร จีนะ
                               ตำแหน่ง
                              เณรลูกวัดพระธาตุดอยกองมู                            
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา พื้นฐาน
                                                                         ทางธรรม กำลังศึกษา พื้นฐาน
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นเณรลูกวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา


                               สามเณร กมล
                               ตำแหน่ง
                                นักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา อยู่มัธยมศึกษาปีที่ 
                                                                         ทางธรรม น.ธ ตรี
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา


                               สามเณร ยุ้น
                               ตำแหน่ง
                              เณรลูกวัดพระธาตุดอยกองมู                            
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา พื้นฐาน
                                                                         ทางธรรม กำลังศึกษา พื้นฐาน
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นเณรลูกวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา


                               สามเณร นิติ
                               ตำแหน่ง
                                นักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา อยู่มัธยมศึกษาปีที่ 
                                                                         ทางธรรม น.ธ ตรี
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา


                               สามเณร ขาว
                               ตำแหน่ง
                              เณรลูกวัดพระธาตุดอยกองมู                            
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา พื้นฐาน
                                                                         ทางธรรม กำลังศึกษา พื้นฐาน
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นเณรลูกวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา


                               สามเณร เจ่ง
                               ตำแหน่ง
                              เณรลูกวัดพระธาตุดอยกองมู                            
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา พื้นฐาน
                                                                         ทางธรรม กำลังศึกษา พื้นฐาน
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นเณรลูกวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา


                               สามเณร กร
                               ตำแหน่ง
                              เณรลูกวัดพระธาตุดอยกองมู                            
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา พื้นฐาน
                                                                         ทางธรรม กำลังศึกษา พื้นฐาน
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นเณรลูกวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา


                               สามเณร คมกริช
                               ตำแหน่ง
                                นักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา อยู่มัธยมศึกษาปีที่ 
                                                                         ทางธรรม น.ธ ตรี
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา


                               สามเณร ปัญญา
                               ตำแหน่ง                                นักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา
                               วิทยฐานะ                               ทางโลก กำลังศึกษา อยู่มัธยมศึกษาปีที่ 
                                                                         ทางธรรม น.ธ ตรี
                               บรรพชา
                              
ภูมิลำเนา
                                             ปัจจุบัน เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา