---

 

 
เสียงสะท้อนจากชาววัด

              ท่านพุทธศาสนิกชนโปรดทราบ การนำกุลบุตรเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ เป็นการดี จะบรรพชาหรืออุปสมบทก็ตาม เนื่องจากจะได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน และจะเป็นทายาทสืบทอดอายุพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป แต่ท่านทั้งหลายควรทำความเข้าใจกับตนเองก่อนว่า จะเป็นลูกหลานหรือคนไกล้ชิดก็ดี หรือคนที่ท่านอยากจะอุปัฎฐากก็ตาม ถ้าหากในขณะที่อยู่ร่วมกันกับท่าน ในเพศแห่งฆราวาสวิสัย มีความประพฤติเสื่อมเสีย เสียหาย ติดยาเสพติด ไม่อยู่ในโอวาทของท่าน สร้างปัญหาให้กับครอบครัวและสังคม เป็นไข้ทางจิตประสาท หรือบวชมาแล้วหวังเอกลาภจากกิจนิมนต์
              ขอความกรุณาจากท่าน อย่าได้ผลักภาระโยนความรับผิดชอบให้เป็นภาระ สร้างภาระให้กับพระสงฆ์ที่ปกครองวัดวาอาราม เพราะปกติภาระก็มีมากอยู่แล้ว พระท่านคงไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะปลุกเสกให้คนผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้ให้กลับกลาบเป็นคนดีได้ทั้งหมด แต่จะสร้างความมัวหมองให้แก่ศาสนา และจะโทษว่าพระภิกษุในศาสนาไม่ดี ทำให้ศาสนาเสื่อม
               ฉะนั้น พึงพิจารณาให้รอบคอบว่า ปัญหาต่างฯ ที่เกิดขึ้นในศาสนา (โดยส่วนหนึ่ง) เป็นเพราะสังคมผลักดันคนไม่ดี คนมีปัญหาเข้าสู่ศาสนา.

วัดพระธาตุดอยกองมู
 
 
เสียงสะท้อนจากชาววัด

               ในปัจจุบันมีหน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ซึ่งรวมกลุ่มกันมีเจตนาพัฒนาสถานที่ เนื่องในโอกาสต่างฯ ไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาถนนหนทาง รวมถึงศาสนสถานวัดวาอาราม เพื่อให้เกิดบุญกุศล และประโยชน์ พร้อมทั้งเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นกิจกรรมที่ดีควรได้รับการส่งเสริม และให้ความร่วมมือ  ในขณะเดียวกันจากการประสบด้วยตนเองและการสังเกตุ ได้พบว่าผู้จัดกิจกรรมได้เน้นความสามัคคีและความร่วมมือเป็นหลัก โดยไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องต่างฯ โดยละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง โดยเฉพาะการพัฒนาวัด ด้านการทำความสะอาด ปกติวัดพระธาตุดอยกองมู มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่ และมีพระภิกษุสามเณรทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นปกติวิสัย เป็นกิจวัตร แต่เมื่อมีหน่วยงานใดมีเจตนาที่จะช่วยพัฒนา ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง แต่ใคร่ขอทำความเข้าใจดังนี้
              1. ในการจัดกิจกรรมพัฒนา ควรจัดหาอุปกรณ์ในการพัฒนา เช่น ไม้กวาด มีด จอบ ฯ  และอุปกรณ์เกี่ยวข้องมาด้วยตนเอง เพราะทางวัดต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดหา และเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้หน่วยงานต่างฯ ทุกครั้ง  ซึ่งไม่คุ้มกับผลงานที่ได้รับ
              2. ต้นไม้ ดอกไม้ ฯ ที่ปลูกไว้เพื่อความสวยงาม มักจะโดนตัดและทำลายกิ่ง ฯ
              3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ ไม่ควรส่งคนที่ถูกตัดสินให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เข้าบำเพ็ญประโยชน์ในที่ต่างฯ (โดยเฉพาะวัด) โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุม เพราะที่ผ่านมาได้พบคนเหล่านี้เฉพาะในวันที่นำแบบฟอร์มมายื่น และวันที่มารับแบบรายงานพร้อมทั้งการลงนามรับรองเท่านั้น ไม่เคยบำเพ็ญประโยชน์ตามที่ถูกตัดสินแม้แต่รายเดียว เพราะจะทำให้พระเป็นผู้ที่สมรู้ร่วมคิดในการทุจริตหลอกลวง ครั้นจะไม่รับรองให้ ก็จะหาว่าพระไม่มีเมตตา.

วัดพระธาตุดอยกองมู